Nền tảng học máy AI của Kinh thánh

Một nền tảng được đào tạo về văn bản Kinh thánh sử dụng Máy học trên tất cả các dịch vụ của nó

Tìm kiếm sử dụng 4 lớp chính, mỗi lớp chịu trách nhiệm cho các lĩnh vực khác nhau của Machine Learning.

detail section image | bible ai
detail section image | bible ai

Lớp ban đầu đóng vai trò là điểm vào cho các truy vấn, sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến để hiểu nhanh chóng và chính xác yêu cầu của người dùng.

Bộ tiền xử lý đánh giá bản chất của truy vấn và đánh giá khả năng tương thích của nó với kiến ​​thức và tài nguyên sẵn có.

AI trung tâm đóng vai trò là thành phần cốt lõi chịu trách nhiệm tổng hợp các kết quả thu được từ các giai đoạn trước đó.

Dịch vụ AI đại diện cho một hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ và được đào tạo rộng rãi với khả năng vượt trội để hiểu các truy vấn phức tạp.